18 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Biroul Prevenire si Combatere a Saraciei


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

email: bpcs@dasbacau.ro

Biroul Prevenire şi Combatere a Sărăciei funcţionează in cadrul Directiei de Asistenţă Socială Bacău avand ca obiect principal de activitate protejarea persoanelor singure sau a familiilor care, din cauza unor factori de natură economică, psihică, fizică sau socială nu-şi pot asigura singure nevoile sociale, incadrandu-se astfel in categoria persoanelor marginalizate social.


In completarea legilor cu caracter general privind domeniul asistenţei sociale, activitatea Biroului presupune in principal, aplicarea prevederilor Legii.nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pe cele ale Legii.nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, respectiv pe cele ale Legii nr.321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0 şi 12 luni, dar şi activitati aditionale, cu caracter social.

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat:inapoi

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acestora. Odată inregistrată cererea, se procedează la efectuarea anchetei sociale prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate in care se află familiile sau persoanele singure, solicitante de ajutor social. Dacă in urma anchetei sociale efectuate la domiciliul petentului se dovedeşte faptul că acesta indeplineşte condiţiile legale, se va intocmi dosarul de ajutor social, prezentandu-i-se titularului toate drepturile şi obligaţiile pe care le are ca beneficiar, astfel incat să fie in conformitate cu legea. Ajutorul social se acordă – incepand cu luna următoare celei in care s-a inregistrat cererea - in completarea veniturilor nete lunare ale persoanei sau familiei, pentru asigurarea venitului minim garantat lunar stabilit de lege.

Actele necesare intocmirii unui dosar de ajutor social:

 • cerere şi declaraţie pe propria răspundere (tip) de acordare a ajutorului social;
 • copie după buletin/carte de identitate pentru toţi membri familiei care au implinit varsta de 14 ani;
 • copie după certificatele de naştere pentru toţi membri familiei;
 • copie după certificatul de căsătorie /deces;
 • hotărare definitivă de divorţ / de incuviinţare a adopţiei / de incredinţare / de plasament;
 • adeverinţă de elev cu specificarea dacă elevul primeşte sau nu primeşte bursă şi cuantumul bursei in cazul in care aceasta există;
 • adeverinţă venituri de la Administraţia Financiară;
 • certificat de rol de la Taxe şi Impozite Locale;
 • adeveriţă Casa Judeţeană de Pensii;
 • cupon de pensie;
 • certificat de expertiză medicală doveditor al incapacităţii de muncă;
 • adeverinţă de la forţele de muncă cu privire la faptul că nu s-a refuzat in mod nejustificat participarea la un curs de formare profesională sau un loc de muncă;
 • dosar cu şină.

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social: inapoi


In aplicarea prevederilor legii se desfăşoară următoarele activităţi:

 • se asigură consilierea cetăţenilor cu privire la acordarea de masă la cantină;
 • se efectuează in teren anchetele sociale in vederea stabilirii acestor drepturi;
 • se intocmesc dosare in vederea acordării de masă la cantină, in funcţie de venituri;
 • se intocmesc listele cu persoanele care beneficiază gratuit sau care plătesc 30% din veniturile realizate;
 • se trimite situaţia cu beneficiarii către Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Bacău;
 • se incetează dosare pentru cazurile prevăzute de lege;
 • se colaborează cu alte instituţii in vederea asigurării unei documentaţii riguroase necesare stabilirii dreptului de masă la cantină.

Categoriile de persoane beneficiare ale Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social sunt urmatoarele:

 • copiii in varstă de pană la 18 ani, aflaţi in intreţinerea acelor familii al căror venit net lunar pe o persoană in intreţinere este sub nivelul net lunar, pentru o persoană singură luat in calcul la stabilirea ajutorului social;
 • tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de invăţămant ce funcţionează in condiţiile legii, pană la terminarea acestora, dar fără a depăşi varsta de 25 ani, respectiv 26 ani in cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani,care se află in situaţia prevăzută la lit. a);
 • persoanele care beneficiază de ajutor sau alte ajutoare băneşti acordate in condiţiile legii şi al căror venit este de pană la nivelul net lunar pentru o persoană singură, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;
 • pensionarii;
 • persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una dintre următoarele situaţii : sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 • invalizii şi bolnavii cronici;
 • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri poate beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social, in condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioada de cel mult 90 de zile pe an.


Actele necesare intocmirii unui dosar de ajutor social:

 • cerere;
 • copie după buletin/carte de identitate pentru toţi membri familiei care au implinit varsta de 14 ani;
 • copie după certificatele de naştere pentru toţi membri familiei;
 • copie după certificatul de căsătorie /deces;
 • hotărare definitivă de divorţ/ de incuviinţare a adopţiei/ de incredinţare/ de plasament;
 • adeverinţă de elev cu specificarea dacă elevul primeşte sau nu primeşte bursă şi cuantumul bursei in cazul in care aceasta există;
 • adeverinţă venituri de la Administraţia Financiară;
 • adeveriţă Casa de Pensii;
 • cupon de pensie;
 • certificat de expertiză medicală doveditor al incapacităţii de muncă;
 • adeverinţă de salariu, cupon somaj (după caz);
 • avize epidemiologice pentru copii;
 • dosar cu şină.

Legea nr.321/2001 privind acordarea de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0 şi 12 luni inapoi


Pentru aplicarea prevederilor legii se ocupă un inspector, avand in gestiune, in medie, 1250 de cutii de lapte praf din care, in medie, eliberează un număr de 1250 cutii/luna.

Alte activităţi inapoi

 • indeplinirea procedurilor de inhumare ale unor cadavre neidentificate, respectiv persoane decedate fără susţinători legali, proceduri ce presupun: colaborarea cu instituţiile abilitate - Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Serviciul de Medicină Legală Bacău, Morga Spitalului Judeţean, Starea Civilă Bacău, Direcţia Spaţii Verzi Salubrizare, Administraţia Cimitirelor (SC LUVIS SRL) – personalului din cadrul Biroului Prevenire şi Combatere a Sărăciei revenindu-i sarcinile de a ridica adeverinţele de inhumare şi actele constatatoare ale decesului, deplasarea la Morgă pentru ridicarea cadavrelor, deplasarea la Cimitir in vederea definitivării acţiunii de inhumare.
 • efectuarea in teren de anchete sociale pentru diferitele motive ale solicitanţilor cum ar fi:
  • acordare locuinţe sociale; acordarea de reduceri/scutiri taxe şi impozite locale;
  • anchete sociale ca urmare a inscrierii in audienţă a cetăţenilor la Primarul Municipiului Bacău; anchete sociale ca urmare a inscrierii in audienţă a cetăţenilor la Directorul S.P.A.S;
  • evaluarea persoanelor (gospodăriilor) in caz de calamitate;
  • alte situaţii (sprjin financiar pentru diverse trebuinţe, loc de muncă, loc de veci, autorizaţii de construcţie, lemne, materiale de construcţie, despăgubiri băneşti pentru anumite situaţii, sesizări şi reclamaţii etc.)
 • intocmirea şi tehnoredactarea anchetelor sociale conform celor constatate in teren; intocmirea răspunsurilor pentru petenţi, conform legislaţiei in vigoare, in termen legal; sesizarea in scris, respectiv redirecţionarea petiţiilor in conformitate cu prevederile legale, către instituţiile de competenţă, acolo unde este cazul;
 • eliberarea de abonamente pentru transportul public pentru persoanele beneficiare ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi ale Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, dar şi alte categorii de persoane;
 • distribuirea la domiciliu de pachete cu alimente casnice pentru populaţia afectată in caz de calamitate;
 • alte activităţi, survenite urmare a unor situaţii deosebite.


Toate acţiunile şi activităţile se desfăşoară atat in timpul programului de lucru, cat şi in afara orelor de program, atat doar de către inspectorii din cadrul B.P.C.S, cat şi in colaborare cu inspectorii celorlalte departamente din Instituţie, in funcţie de volumul de lucru, respectiv de deciziile luate la nivelul conducerii.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »