18 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Indemnizatia pentru cresterea copilului


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

SE ACORDĂ

 • Conform O.U.G. 111/ 2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor;
 • Conform Hotărârii Guvernului 52 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111 / 2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor.


TITULAR ŞI BENEFICIAR

 • Poate beneficia de indemnizația de creștere oricare din părinţii copilului nou - născut care, în ultimii 2 ani anteriori naşterii acestuia, a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, venituri din activități independente sau venituri din activități agricole, conform prevederilor Legii nr. 227/2015, Codul fiscal. Perioada de acordarea a indemnizației de creștere este de pană la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, pană la vârsta de 3 ani a acestuia
 • Beneficiază de aceleaşi drepturi şi persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul in vederea adopţiei, care au copilul în plasament, precum şi persoanele care au fost numite tutore.

CUANTUM

Începând cu data de 1 iulie 2016 cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 85% din veniturile nete realizate în 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare nașterii copilului, dar nu mai puțin de 1233 lei.

CONDIŢII

 • Este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
 • Are domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
 • Locuiește in Romania împreună cu copilul / copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de creșterea si îngrijirea acestuia / acestora;
 • În ultimele 24 de luni anterioare nașterii copilului, a realizat cel puțin 12 luni venituri supuse impozitului pe venit din salarii și/sau activități independente și/sau activități agricole sau s-a aflat în una din perioadele asimilate prevăzute la art. 2, alineatul 5 din OUG 111 / 2010

STABILIREA ŞI PLATA DREPTURILOR

Dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine şi se plăteşte după cum urmează:

 • Începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform Legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
 • Începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate.
 • Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă in termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • De la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus;
 • Începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului de inserţie nu mai realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi solicită revenirea în concediul pentru creşterea copilului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

ACTE NECESARE

 • Cerere şi declaraţii tip (Anexa 1);
 • Adeverința eliberată de angajator cu veniturile nete realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului, sau 12 venituri nete din ultimele 24 luni în situația în care beneficiarul a avut întreruperi de activitate în anul anterior nașterii (Anexa 2); Persoanele beneficiare de indemnizație de șomaj vor solicita de la AJOFM actele necesare pentru perioada de șomaj;
 • Contractul individual de munca, acte adiționale de modificare salariu (daca este cazul), raport per salariat (Revisal) - copie xerox conform cu originalul;
 • Cerere aprobata de conducerea unității in vederea intrării in concediu pentru creșterea copilului;
 • Decizie de suspendare a contractului individual de munca - copie xerox conform cu originalul;
 • Copii xerox a concediilor medicale de maternitate vizate de angajator, conform cu originalul. In cazul in care mama nu a beneficiat de concediu de maternitate – adeverință eliberată de medicul de familie;
 • Pentru celălalt părinte, în situația în care acesta nu are dreptul la indemnizația de creștere, trebuiesc depuse la dosar adeverințe de venit eliberate de Administrația Financiară din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului precum și alte documente care să ateste că a lucrat mai puțin de 12 luni în ultimele 24 anterioare nașterii copilului;
 • Copii xerox după actele de identitate ale membrilor familiei: cărți de identitate părinți, certificate de naștere pentru toți copiii aflați în întreținere, certificat de căsătorie, livret de familie, certificat de încadrare in grad de handicap (dacă este cazul);
 • Ancheta sociala efectuata de către Autoritatea Tutelara in cazul părinților necăsătoriți;
 • Dosar cartonat cu șină.

NOTĂ

La depunerea dosarului vor fi prezentate toate actele in original, iar cererea şi adeverinţa vor fi completate fără greşeli sau ştersături.

Pentru virarea indemnizaţiei in cont bancar, se va ataşa un extras de cont, cu semnătura şi ştampila băncii (OTP, ATE, BCR, BRD, CEC, Raiffeisen, Carpatica, Bancpost, Leumi, Intesa Sanpaolo Bank, Idea Bank, Procredit, Pireus, Transilvania, Romexterra, Garanti, Unicredit Tiriac, Alpha Bank, Emporiki, Credit Europe Bank, Millenium, Veneto Banca).

Program cu publicul: luni și joi 08.00 - 16.30 ; vineri 08.00 - 14.00.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »