18 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Serviciul Implementare Programe


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

Email Implementare Programe: implementare@dasbacau.ro

Email Achizitii publice: achizitii@dasbacau.ro


Conform atribuţiilor din Fişa Postului principalele activităţi şi atribuţii ale angajaţilor Serviciului Implementare Programe sunt:

 • atrage resurse financiare, materiale şi umane prin elaborarea unor proiecte în parteneriat cu ONG-urile sociale din municipiul Bacău;
 • elaborează Planul anual de servicii sociale comunitare pentru categoriile populationale defavorizate ale municipiului Bacău;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenţionare a unor servicii sociale de către Consiliul Local al Municipiului Bacău;
 • monitorizează serviciile sociale comunitare prestate categoriilor populationale defavorizate ale municipiului Bacău, in colaborare cu ONG-urile sociale sau direct de către acestea, prin subcontractare de servicii in baza legilor speciale din domeniul asistentei sociale;
 • identifica surse de finanţare in domeniul asistentei si protecţiei sociale;
 • realizează pliante publicitare in scopul promovării serviciilor sociale ale Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;
 • facilitează comunicarea si cooperarea la nivel local si regional in ceea ce priveşte organizaţiile non-profit;
 • promovarea vieţii asociative pe plan local prin încurajarea proiectelor in parteneriat intre ONG-uri si Directia de Asistenta Sociala al Municipiului Bacău;
 • organizează voluntariatul;
 • asigura consultanta pe perioada derulării proiectelor;
 • asigura realizarea strategiei de dezvoltare anuala a serviciilor sociale precum si cele pe termen mediu si lung;
 • colaborează cu Biroul Financiar Contabil pentru întocmirea proiectului bugetului anual al serviciilor sociale si urmăreşte eficienta cheltuielilor bugetare, raportat la încadrarea in strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
 • elaborează proiecte ale strategiilor anuale pe termen mediu şi lung referitoare la serviciile sociale comunitare pentru categoriile populaţionale defavorizate ale municipiului Bacău;
 • elaborează, sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire;
 • elaborează documentaţia de atribuire, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, în funcţie de specificul documentaţiei respective şi de complexitatea problemelor care urmează a fi rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 • asigură codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare şi codificare C.P.V.- Regulamentele (CE) nr.2195/2002 si 2151/2003 privind Vocabularul comun al achizitiilor publice;
 • stabileşte circumstanţele de încadrare, prevăzute de lege pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă;
 • aplică şi finalizează proceduri de atribuire;
 • propune şi supune aprobării ordonatorului principal de credite, constituirea comisiilor care întocmesc documentaţia de atribuire în vederea participării la procedura de atribuire, precum şi comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • participă la comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • asigură realizarea publicităţii anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire pe baza documentelor transmise de comisiile constituite în acest scop;
 • organizează proceduri de achiziţii publice şi asigură secretariatul Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, servicii şi lucrări;
 • analizează programul în cadrul fiecărui contract, pentru furnizare produse, prestări de servicii, execuţie lucrări în colaborare cu compartimentele cu atribuţii în domeniu;
 • întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentu fiecare contract de bunuri, servicii şi lucrări atribuit;
 • ia măsuri privind înştiinţarea Ministerului Finanţelor Publice asupra procedurii de atribuire ce urmează a fi derulată, la data iniţierii procedurii de achiziţie publică a contractelor prevazute la art. 1 alin. 2 din OUG nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • organizează procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, prin:
  • licitatie deschisa sau restransa,
  • dialog competitiv
  • negociere cu sau fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
  • cerere de oferte
  • concurs de solutii
 • participă la desfăsurarea procedurilor de licitatie
 • realizează contractele de achizitie publică
 • elaborează documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publică
 • publică anunturile de intentie, de participare, si de atribuire a contractelor de achizitie publica pe SEAP si MONITORUL OFICIAL;
 • întocmeşte note justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă este alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;
 • întocmeşte dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract de furnizare, prestari servicii si executie lucrari atribuit;
 • întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice;
 • operează modificări în programul anual al achiziţiilor publice;
 • verifică cuprinderea în programul anual al achiziţiilor publice a contractului de achiziţie publică;
 • întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice, pe baza solicitărilor primite de la compartimente, care cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrări şi de servicii, pe care Directia de Asistenţă Socială Bacău intenţionează să le atribuie în decursul anului bugetar următor, ţinînd cont de :
  • necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii;
  • gradul de prioritate al necesităţilor precizate la litera a.;
  • anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilităţii de a obţine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectificări ale bugetului;
 • solicită fiecărui compartiment din cadrul Directiei de Asistenţă Socială Bacău necesarul de produse, servicii şi lucrări, a căror dobândire face obiectul contractelor de furnizare, de servicii, respectiv de lucrări, în vederea întocmirii programului anual al achiziţiilor publice;
 • realizează contracte de furnizare, lucrari si servicii, cuprinse in Programul anual al achizitiilor publice, cu următoarele activităţi:
  • Pregatirea contractului de achizitie publica
  • Scrierea contractului
  • Verificarea contractului
  • Incheierea si semnarea contractului de catre partile implicate
  • elaborează si finalizează contracte de furnizare, servicii si lucrari cuprinse in Programul Anual al Achizitiilor Publice;
 • elaborează şi redactează contractele de achiziţie publică încheiate de DAS cu persoane fizice sau juridice, a actelor adiţionale care conţin modificări pe durata derulării acestora.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »