Documente și acte necesare - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
În această secțiune veți găsi informații despre serviciile sociale acordate, formulare tipizate și documentele necesare pentru a beneficia de aceste servicii.

BIROU PROTECȚIA COPILULUI
1. Documente necesare în vederea întocmirii Anchetei Sociale pentru completarea dosarului pentru acordarea sprijinului financiar, ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială "BANI DE LICEU"
  • cerere (se completează la sediu);
  • buletin / carte de identitate pentru părinţi sau reprezentanţii legali ai elevului şi pentru copiii în vârstă de peste 14 ani;
  • certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani;
  • certificat de căsătorie, certificat de deces, sentinţă de divorţ, după caz;
  • documente ce atestă veniturile din ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii (adeverință de venit, cupon de pensie /șomaj, indemnizație, cupon alocație, adeverință A.N.A.F.);
  • declarație pe propria răspundere pentru veniturile realizate; pentru persoanele fără venituri se solicită declarație notarială;
  • adeverinţă şcolară din care să rezulte dacă beneficiază de drepturi CES sau burse de orice tip;
  • act de proprietate / contract de închiriere pentru locuința de domiciliu;
  • cartea de identitate / certificat de înmatriculare pentru autoturism, dacă este cazul;
  • alte documente, după caz: hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărâre judecătorească de încuviințare a adoptiei, hotărâre judecătorească /hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului; decizia directorului DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărâre judecătorescă sau dispoziția primarului privind instituirea tutelei; hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este declarat/ declarată dispărut/dispărută (după caz); hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea familiei (după caz); act doveditor care atestă calitatea de reprezentat legal al persoanei minore; certificatul de încadrare într-un grad de handicap
  • adeverinţă eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte bunurile pe care le are în proprietate (pentru persoanele care au stabilit domiciliul în altă localitate decât municipiul Bacau).

2. Documente necesare în vederea întocmirii Anchetei Sociale necesară pentru orientare școlară şi profesională/încadrare în grad de handicap - minori:
  • cerere (se completează la sediu);
  • documente de identitate pentru toți membrii familiei care locuiesc împreună cu minorul;
  • fișa psihologică, completată de psiholog;
  • fișă Medicală Sintetică, eliberată de medicul de familie;
  • fişa psihopedagogică (în cazul copiilor care frecventează forme de învăţământ) - unitatea de învăţamânt;
  • ultimul certificat de orientare şcolară şi profesională/încadrare în grad de handicap-fotocopie (în cazul reevaluărilor);
  • certificat medical - medic specialist;
  • documente ce atestă veniturile;
  • alte documente, după caz.

3. Documente necesare în vederea întocmirii Anchetei Sociale pentru acordarea alocatiei de hrana pt copii infectati cu HIV/SIDA:
  • cerere (se completează la sediu);
  • documente de identitate pentru toți membrii familiei care locuiesc împreună cu minorul;
  • documente ce atestă veniturile;
  • adeverință medicală prin care se face dovada că nu a fost internat  în luna aferentă acordării alocației de hrană.

4. Documente necesare în vederea întocmirii Anchetei Sociale pentru completarea dosarului de bursă socială/medicală:
  • cerere întocmită de către reprezentantul copilului (se completează la sediu);
  • documente de identitate pentru toți membrii familiei;
  • documente ce atestă veniturile;
  • documente doveditoare privind starea de sănătate a minorului;
  • adeverinţă şcolară din care să rezulte dacă beneficiază de drepturi CES sau burse de orice tip;
  • act de proprietate / contract de închiriere pentru locuința de domiciliu;
  • alte documente, după caz.

Documentele menţionate mai sus se vor prezenta în original.

BIROU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI CU HANDICAP
1. Documente necesare în vederea întocmirii Anchetei Sociale pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău:
  • cerere (se completează la sediu);
  • buletin / carte de identitate;
  • documente ce atestă veniturile;
  • documente medicale necesare la Comisia Medicală.

2. Documente necesare în vederea întocmirii Anchetei Sociale pentru Casa Județeană de Pensii Bacău:
  • cerere (se completează la sediu);
  • buletin / carte de identitate;
  • documente ce atestă veniturile;
  • documente medicale.

3. Documente necesare în vederea întocmirii Anchetei Sociale pentru internarea în Căminul de Bătrâni:
  • cerere (se completează la sediu);
  • buletin / carte de identitate;
  • cupon de pensie;
  • examen psihiatric;
  • adeverință de la medicul de familie.

4. Documente necesare în vederea întocmirii Dosarului de indemnizație pentru persoana cu handicap:
  • cerere (se completează la sediu);
  • certificat de handicap;
  • buletin / carte de identitate sau certificat de naștere, după caz, pentru persoana cu handicap;
  • certificat de deces al soțului / soției persoanei cu handicap sau sentință de divorț, dacă este cazul;
  • buletin / carte de identitate pentru reprezentantul legal;
  • documente ce atestă veniturile;
  • număr de înregistrare de la D.G.A.S.P.C. Bacău prin care s-a solicitat acordarea indemnizației de însoțitor;
  • unde este cazul curatelă, dacă persoana cu handicap nu are discernământ.

Documentele menţionate mai sus se vor prezenta în original.

BIROU BENEFICII SOCIALE
- COMPARTIMENTUL VENIT MINIM GARANTAT, ALOCAȚII DE SUSȚINERE -
1. Documente necesare în vederea acordării unui ajutor financiar:
  • cerere (se completează la sediu);
  • actele de identitate ale membrilor familiei;
  • certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre de divorț, după caz;
  • documente ce atestă veniturile realizate de către membrii familiei;
  • documente medicale de la medical specialist care să ateste diagnosticul medical;
  • documente medicale care să ateste necesitatea investigațiilor medicale ce urmează a fi efectuate / tratamentul medical / intervenția chirurgicală etc.;
  • facturi reprezentând costul investigațiilor medicale, a tratamentului medical efectuat într-o clinică de specialitate (cópii după rețete medicale, bon fiscal cu ștampila farmaciei).

2. Documente necesare în vederea depunerii dosarului pentru Alocația de susținere a familiei:
  • cerere și declarație pe proprie răspundere (descarcă: PDF sau DOC);
  • actele de identitate pentru toți membrii familiei cu vârste peste 14 ani;
  • certificatele de naștere pentru toți membrii familiei;
  • certificatul de căsătorie, hotărâre de divorț, hotărâre de încredințare, după caz;
  • livretul de familie;
  • certificatul / certificatele de încadrare în grad de handicap (unde este cazul);
  • documente ce atestă veniturile;
  • cupon de alocație de stat sau extras de cont;
  • certificat de atestare fiscală soț și soție eliberat de Direcția Economică (Impozite și Taxe Locale) din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;
  • cartea de identitate a autoturismului proprietate personală, dacă este cazul;
  • adeverințe de elev în care să fie specificată nota la purtare și dacă elevul are absențe.

3. Documente necesare în vederea întocmirii Dosarului de Ajutor Social:
  • cerere și declarație pe proprie răspundere (descarcă: PDF sau DOC);
  • buletine / cărți de identitate pentru toți membrii familiei care împlinit vârste de 14 ani;
  • certificatele de naștere pentru toți membrii familiei;
  • certificatul de căsătorie / dece, după caz;
  • hotărâre definitivă de divorț / de încuviințare a adopției / de încredințare / de de plasament , după caz;
  • adeverință de elev cu specificarea dacă elevul primește bursă și cuantumul acesteia;
  • adeverință de venituri de la Administrația Financiară;
  • adeverință de la Casa Județeană de Pensii Bacău;
  • cupoane de alocație de tat sau extrase de cont;
  • cupon de indemnizație de handicap, unde este cazul;
  • certificat de expertiză medicală doveditor al incapacității de muncă, unde este cazul;
  • adeverință de la A.J.O.F.M. Bacău din care să reiasă faptul că nu s-a refuzat în mod nejustificat participarea la un curs de formare profesională sau un loc de muncă;
  • certificat de atestare fiscală eliberta de Direcția Economică (Impozite și Taxe Locale) din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

4. Documente necesare în vederea acordării Ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică:
  • cerere și declarație pe proprie răspundere (descarcă: PDF sau DOC);
  • actul de proprietate al locuinței sau după contractul de închiriere înregistrat la A.N.A.F.;
  • buletine / cărți de identitate pentru toți membrii familiei care împlinit vârste de 14 ani;
  • certificatele de naștere pentru toți membrii familiei care nu am împlinit 14 ani;
  • certificatul de căsătorie / hotărârer de divorț / hotărâre de încredințare minori, după caz;
  • documente ce atestă veniturile realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
  • cartea de identitate a autoturismului, unde este cazul;
  • factură de energie electrică;
  • aviz de debranșare sau adeverință de la asociația de proprietari cu mențiunea că locuința este debranșată de la sistemul centralizat;
  • adeverință de la asociația de proprietari din care rezultă numărul de persoane ce locuiesc la adresa la care se solicită ajutorul pentru încălzire;
  • pentru persoana care nu realizează venituri: adeverință de la A.J.O.F.M. Bacău din care rezultă că a fost luată în evidență ca fiind în căutarea unui loc de muncă, cu excepția elevilor, studenților și a persoanelor de peste 55 de ani.

5. Documente necesare în vederea acordării Ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri:
  • cerere și declarație pe proprie răspundere (descarcă: PDF sau DOC);
  • actul de proprietate al locuinței sau după contractul de închiriere înregistrat la A.N.A.F.;
  • buletine / cărți de identitate pentru toți membrii familiei care împlinit vârste de 14 ani;
  • certificatele de naștere pentru toți membrii familiei care nu am împlinit 14 ani;
  • certificatul de căsătorie / hotărârer de divorț / hotărâre de încredințare minori, după caz;
  • documente ce atestă veniturile realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
  • cartea de identitate a autoturismului, unde este cazul;
  • adeverință de la asociația de proprietari din care rezultă numărul de persoane ce locuiesc la adresa la care se solicită ajutorul pentru încălzire, dacă este cazul;
  • pentru persoana care nu realizează venituri: adeverință de la A.J.O.F.M. Bacău din care rezultă că a fost luată în evidență ca fiind în căutarea unui loc de muncă, cu excepția elevilor, studenților și a persoanelor de peste 55 de ani.

Documentele menţionate mai sus se vor prezenta în original.
BIROU BENEFICII SOCIALE
- COMPARTIMENTUL ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII CREȘTEREA COPILULUI -

1. Documente necesare în vederea acordării Stimulentului financiar pentru nou născuți, acordat conform metodologiei aprobate prin baza H.C.L. nr. 35/31.01.2022:

 • cerere și declarație pe proprie răspundere (descarcă: PDF sau DOC);
 • adeverință de la locul de muncă care sa ateste continuitatea celor 6 luni de activitate in câmpul muncii obligatorii;
 • biletul de ieșire  din spital  / certificat medical constatator al  nașterii emis de o unitate sanitara din  Bacău;
 • extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz;
 • actele de identitate  părinți ,  ambii cu domiciliul în  Bacău;
 • certificat de naștere pentru copilul nou născut;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (descarcă: PDF).

 • 2. Documente necesare în vederea acordării Alocației de stat:
   • cerere (descarcă: PDF sau DOC);
   • certificat de naștere al copilului;
   • actele de identitate ale ambilor părinți.
  - Pentru copiii născuți în străinătate se va prezenta câte o declarație notarială din partea ambilor părinți din care să rezulte că nu primesc drepturi bănești pentru minor din partea statului străin.

  3. Documente necesare în vederea acordării Indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar:

  3.a. În cazul elevelor sau studentelor:
   • cerere și declarație pe proprie răspundere (descarcă: PDF );
   • actele de identitate ale părinților;
   • certificatele de naștere pentru toți copiii aflați în întreținere;
   • unde este cazul: certificatul de căsătorie, livretul de familie, certificat de încadrare în grad de handicap al copilului;
   • anchetă socială efectuată de Autoritatea Tutelară;
   • foaie matricolă și adeverință eliberată de învățământ (pre)universitar care să ateste frecventarea cursurilor de zi și fără întreruperi în ultimii 2 ani școlari / universitari;
   • adeverință eliberată de medicul de familie care să ateste că mama nu a beneficiat de concedii medicale pre și postnatale;
   • dovadă eliberată de medicul de familie (în cazul în care cursurile sus-menționate au fost întrerupte din motive medicale);
   • adeverință care să ateste că unitatea de învățământ frecventată este autorizată și acreditată în condițiile legii;
   • adeverințe de venit din anul nașterii copilului, precum și din ultimii 2 ani anteriori nașterii, eliberate de Administrația Financiară.

  3.b. În cazul persoanelor care obțin venituri din activități independente:
   • cerere și declarație pe proprie răspundere (descarcă: PDF sau DOC);
   • actele de identitate ale părinților;
   • certificatele de naștere pentru toți copiii aflați în întreținere (cópie și original);
   • unde este cazul: certificatul de căsătorie, livretul de familie, certificat de încadrare în grad de handicap al copilului (cópie și original);
   • anchetă socială efectuată de Autoritatea Tutelară (în cazul părinților necăsătoriți);
   • foaie matricolă și adeverință eliberată de învățământ (pre)universitar care să ateste frecventarea cursurilor de zi și fără întreruperi în ultimii 2 ani școlari / universitari;
   • adeverință eliberată de medicul de familie care să ateste că mama nu a beneficiat de concedii medicale pre și postnatale;
   • dovadă eliberată de medicul de familie (în cazul în care cursurile sus-menționate au fost întrerupte din motive medicale);
   • adeverință care să ateste că unitatea de învățământ frecventată este autorizată și acreditată în condițiile legii;
   • adeverințe de venit din anul nașterii copilului, precum și din ultimii 2 ani anteriori nașterii, eliberate de Administrația Financiară.

  3.c. În cazul persoanelor salariate:
   • cerere și declarație pe proprie răspundere (descarcă: PDF sau DOC);
   • actele de identitate ale membrilor familiei: cărți de identitate pentru părinți, certificate de naștere pentru toți copiii afalți în întreținere, certificat de căsătorie, livret de familie;
   • certificate de încadrare în grad de handicap;
   • anchetă socială efectuată de Autoritatea Tutelară (în cazul părinților necăsătoriți);
   • adeverință cu veniturile nete realizate în 12 luni din ultimele 24 anterioare nașterii copilului eliberată de angajator (descarcă: PDF);
  Notă: persoanele aflate în șomaj vor solicita de la A.J.O.F.M. Bacău actele necesare pentru perioada de indemnizație de șomaj.
   • contractul individual de muncă, acte adiționale de modificare salariu (dacă este cazul), raport per salariat (REVISAL);
   • cerere aprobată de angajator în vederea intrării în concediu pentru creșterea copilului;
   • decizie de suspendare a contractului individual de muncă;
   • adeverință de la angajator din care să rezulte data de la care solicitantul dreptului și-a suspendat concediul de creștere a copilului și și-a reluat activitatea (pentru stimulemtul de inserție);
   • decizie de suspendare a indemnizației de creștere a copilului, eliberată de A.J.P.I.S. Bacău (pentru stimulemtul de inserție);
   • certificatele de concediu de maternitate vizate de angajator, cu indemnizațiile calculate. În cazul în care mama nu a beneficiat de concediu de maternitate, adeverință de la medicul de familie;
   • adeverințe de venit din anul nașterii copilului, precum și din ultimii 2 ani anteriori nașterii, eliberate de Administrația Financiară, pentru părintele care nu a solicitat indemnizație de creștere copil, dacă acesta nu a realizat venituri impozabile în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
   • registrul jurnal de încasări și plăți, în cazul veniturilor din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură.

  NOTĂ: Pentru virarea banilor în cont bancar se va prezenta un extras de cont al solicitantului.

  4. Documente necesare în vederea acordării Stimulentului educațional:

  • cerere (descarcă: PDF sau DOC);
  • certificat de naștere al copilului;
  • actele de identitate ale ambilor părinți.

  5. Documente necesare în vederea acordării Tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional:

  • cerere și declarație pe proprie răspundere (descarcă: PDF sau DOC);
  • actele atașate cererii se regăsesc pe verso-ul acesteia.

  6. Documente necesare în vederea acordării Ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă:

  • cerere (descarcă: PDF sau DOC);
  • actele atașate cererii se regăsesc pe verso-ul acesteia.


  CENTRUL DE RESURSE PENTRU ADOLESCENȚI
  Documente necesare pentru acces la centru:
   • cerere pentru includerea în activităţile centrului, întocmită de către solicitant sau de către aparţinătorul legal al acestuia (se completează la sediu);
   • documentele privind identitatea persoanei (certificat de naştere, buletin/carte de identitate) şi documentele de stare civilă ale aparţinătorului legal  (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, după caz).

  CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE
  Documente necesare pentru acces la centru:
   • cerere de admitere în centru (se completează la sediu);
   • Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului sau a Instanței judecătorești de instituire a unei măsuri de protecție;
   • certificate de naștere, B.I./C.I ale părinților copilului;
   • certiticat de căsătorie, sentința civilă de divorț, daca este cazul;
   • certificat de naștere și/sau carte de identitate ale copilului beneficiar;
   • ancheta psihosocială privind situația familiei copilului;
   • adeverință medicală pentru copil;
   • documente care atestă veniturile părinților (adeverință de salariu, cupon de pensie / șomaj, certiticat de atestare fiscală, după caz);
   • analize medicale ale copilului beneficiar.

  În urma aprobării cererii de admitere în centru, pe baza listei de așteptare, se efectuează o anchetă socială se semnează contractul cu familia.
  Modelul de contract poate fi consultat aici.

  CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE
  Documente necesare pentru acces la centru:
   • cerere de admitere în centru (se completează la sediu);
   • Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului sau a Instanței judecătorești de instituire a unei măsuri de protecție;
   • certificate de naștere, B.I./C.I ale părinților copilului;
   • certiticat de căsătorie, sentința civilă de divorț, daca este cazul;
   • certificat de naștere și/sau carte de identitate ale copilului beneficiar;
   • documente care atestă veniturile părinților (adeverință de salariu, cupon de pensie / șomaj, certiticat de atestare fiscală, după caz);;
   • certificat de încadrare într-un grad de handicap pentru copilului beneficiar;
   • ancheta psihosocială privind situația familiei copilului;
   • adeverință medicală pentru copil;
   • documentație medicală;
   • analize medicale ale copilului beneficiar.

  În urma aprobării cererii de admitere în centru, pe baza listei de așteptare, se efectuează o anchetă socială se semnează contractul cu familia.
  Serviciile acordate pot fi în regim intern sau în regim ambulatoriu.
  Modelele de contract pot fi consultate aici: regim intern sau regim ambulatoriu.

  CENTRUL DE ZI ,,O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”
  Documente necesare pentru acces la centru:
   • cerere de înscriere în centru (se completează la sediu);
   • certificate de naștere, B.I./C.I ale părinților copilului;
   • certiticat de căsătorie, sentința civilă de divorț, daca este cazul;
   • certificat de naștere și/sau carte de identitate ale copilului beneficiar;
   • documente care atestă veniturile părinților (adeverință de salariu, cupon de pensie / șomaj, certiticat de atestare fiscală, după caz);
   • ancheta psihosocială privind situația familiei copilului;
   • adeverință medicală pentru copil;
   • formular de evaluare inițială.

  În urma aprobării cererii de admitere în centru se efectuează o anchetă socială se semnează contractul cu familia.
  Modelul de contract poate fi consultat aici.

  CENTRUL DE ZI „CLUBUL PENSIONARILOR”
  Documente necesare pentru acces la centru:
   • cerere de înscriere în centru (se completează la sediu);
   • B.I./C.I beneficiar;
   • ancheta socială;
   • recomandare medicală pentru beneficiarii care solicită servicii de recuperare prin kinetoterapie.

  În urma aprobării cererii de admitere în centru se efectuează o anchetă socială se semnează contractul cu familia.
  Modelul de contract poate fi consultat aici.

  BIROU RESURSE UMANE, SĂNĂTTEA ȘI SECURITATEA MUNCII
  Documente necesare pentru angajarea ca asistent persoanl al persoanei cu handicap:
   • cerere de înscriere în centru (se completează la sediu);
   • solicitare acord angajare - D.G.A.S.P.C. Bacău;
   • documente de identitate și stare civilă ale solicitantului;
   • documente de studii ale solicitantului;
   • carnet de muncă și / sau adeverință de vechime în muncă;
   • certificat de cazier judiciar;
   • fișa de aptitudini eleberat de un cabinet medical de medicina muncii din care să reiasă că solicitantul este apt de muncă pentru postul de asistent personal al persoanei cu handicap, locul de muncă fiind domiciliul persoanei cu handicap grav;
   • aviz psihologic;
   • extras de cont bancar (Raiffeisen Bank);
   • document de identitate al persoanei cu handicap grav;
   • certificat de naștere al persoanei cu handicap grav;
   • certificat de încadrare în grad de handicap grav + Anexa, după caz;
   • decizie și cupon de pensie pentru persoana cu handicap grav;
   • document prin care se face dovada reprezentării legale a persoane cu handicap grav, dacă este cazul.

  Înapoi la cuprins