Achiziții - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
NORMĂ PROCEDURALĂ INTERNĂ
pentru organizarea și desfășurarea procedurilor proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 poate fi consultată aici.


Invitație de participare

 
Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău instituție publică cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, CIF: 15370567, Telefon: 0372 / 777859, Fax: 0234 / 586492, E-mail: achizitii@dasbacau.ro, Site: http://www.dasbacau.ro, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește achiziționarea:
Servicii de Medicina Muncii, asigurarea consultanței, coordonării și avizării în domeniul sănătății și securității în muncă de către Prestator, pentru toți salariații Beneficiarului, precum și a tuturor serviciilor medicale de medicina muncii prevăzute de reglementările în vigoare. Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea examinărilor clinice și paraclinice prevăzute de legislația în vigoare pentru examenul medical, categoriilor de personal angajat al Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău. În rândul serviciilor medicale prestate: controlul medical la angajare, periodic anual cu eliberarea fișei de aptitudini pentru salariații din aparatul propriu cât și pentru asistenții personali, controlul medical la reluarea activității pentru salariații aflați în concediul de creștere a copilului, alte cazuri neprevăzute.
Achiziția va fi efectuată prin intermediul SICAP și va fi finalizată prin intermediul unui contract de prestare servicii.
Prestatorul serviciilor de medicina muncii trebuie să aibă sediul / punct de lucru în municipiul Bacău. Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău va pune la dispoziția Prestatorului, pe perioada de desfășurare a contractului, Tabele nominale cu angajații Autorității Contractante ce urmează a fi evaluați medical periodic.
Valoarea estimată a contractului de prestare servicii medicina muncii este de maxim 16.400 lei, cu posibilitatea de suplimentare a sumelor în funcție de alocările bugetare pe parcursul perioadei de derulare a contractului. Termen depunere oferta: 15 Mai 2024.
Perioada de prestare a serviciilor este de 12 luni de la data semnării contractului sau la data ajungerii la limita valorii contractului.

Pentru detalii suplimentare:
Liviu Şoldeanu
Șef Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte
0720 550206
achizitii@dasbacau.ro

Fișiere atașate:

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
Care au venituri din pensii de până la 2.100 lei brut / lună
SEMESTRUL I 2024
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.     PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura s-a desfășurat conform Normei Procedurale Interne, aprobată prin Decizia Directorului nr. 238 din 19.09.2023 (publicată pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html), pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău” semestrul I 2024, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 18.507 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 11 aprilie 2024 - 17 mai 2024, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 138.802,50 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”, semestrul I 2024, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. cu prețul de 131.399,70 lei fără TVA.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
 
SEMESTRUL I 2024
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelei Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;
 
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău”, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 18.507 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 11 aprilie 2024 - 17 mai 2024, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 138.802,50 lei fără Tva.
 
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate - preț.
 
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
 
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
 
-      Caietul de Sarcini
 
-      Clauze contractuale
 
-      Formulare
 
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor poștale și de curierat, pentru trimiteri cu valoare declarată.
 
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
 
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
 
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
 
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
 
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu, la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
 
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu, la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
 
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 08.04.2024, ora 1400;
 
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.
 
       ANUNȚ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ
01 aprilie 2024 – 31 decembrie 2024
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura s-a desfășurat conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului, zilnic, pentru maxim 50 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 01 aprilie 2024 – 31 decembrie 2024 conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire.
5.    VALOARE CONTRACT: 529.375 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ” perioada 01 aprilie 2024 – 31 decembrie 2024, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de S.C. MDDD EVENTS S.R.L. Bacău cu prețul de 529.375 lei fără TVA.

Fișiere atașate:

ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ 01 aprilie – 31 decembrie 2024
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului din municipiul Bacău, zilnic, pentru maxim 50 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 01 aprilie 2024 - 31 decembrie 2024, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 529.787,50 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate una dintre următoarele: activități de alimentație / Servicii de catering / servirea mesei / restaurante.
13. Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
14.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
15. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
16. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
18. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
19. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro/ - secțiunea Publicitate Anunțuri, pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
20. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 27.03.2024, ora 14:00.

 Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare:


ANUNȚ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ
03 ianuarie 2024 – 31 martie 2024
 
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura s-a desfășurat conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului, zilnic, pentru maxim 50 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 03 ianuarie 2024 – 31 martie 2024 conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire.
5.    VALOARE CONTRACT: 171.325 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.

În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ” perioada 03 ianuarie 2024 – 31 martie 2024, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de S.C. MDDD EVENTS S.R.L. Bacău cu prețul de 171.325 lei fără Tva.

Atașăm alăturat Raportul procedurii.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ 03 ian – 31 martie 2024

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3. DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4. TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului din municipiul Bacău, zilnic, pentru  maxim 50 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 03 ianuarie 2024 - 31 martie 2024, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5. VALOARE ESTIMATĂ: 171.458,50 lei fără Tva.
6. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
- Caietul de Sarcini
- Clauze contractuale
- Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate una dintre următoarele: activități de alimentație / Servicii de catering / servirea mesei / restaurante.
13. Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
14. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
15. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
16. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
18. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
19. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro/ - secțiunea Publicitate Anunțuri, pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
20. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 19.12.2023, ora 1400;

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare:
ANUNȚ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
Care au venituri din pensii de până la 1.800 / lună
SEMESTRUL II 2023
1.  AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.     PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura s-a desfășurat conform Normei Procedurale Interne, aprobată prin Decizia Directorului nr. 238 din 19.09.2023 (publicată pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html), pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău” semestrul II 2023, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.   TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 16.032 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 04 decembrie 2023 - 29 decembrie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.   VALOARE ESTIMATĂ: 120.240 lei fără Tva.
6.    SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”, semestrul II 2023, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. cu prețul de 113.827,20 lei fără TVA.

Documente atașate:


ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
SEMESTRUL II 2023
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău”, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 16.032 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 04 decembrie 2023 - 29 decembrie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 120.420 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor poștale și de curierat, pentru trimiteri cu valoare declarată.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu, la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu, la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 23.11.2023, ora 1400;

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare:


ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
Servicii de medicină dentară Noiembrie – Decembrie 2023
Beneficiarii Centrului Comunitar Integrat
Din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău
   
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de medicină dentară – în specialitatea medicină dentară și radiologie imagistică dentară, la sediul prestatorului din municipiul Bacău, destinate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, în interesul persoanelor beneficiare și în vederea creșterii permanente a calității serviciilor oferite, cod CPV: 85130000-9, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Prin achiziția serviciilor de medicină dentară – în specialitatea medicină dentară și radiologie imagistică dentară se urmărește realizarea, prin intermediul unui prestator membru în Colegiul Medicilor Stomatologi din România, a serviciilor prestate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE MAXIMĂ ESTIMATĂ: 95.000 lei total
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat și acreditat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor de medicină dentară.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 08.11.2023, ora 1200;
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.Invitație de Participare
Privind achiziționarea de energie electrice de la un furnizor pe piața concurențială
pentru punctele de consum Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău
Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A.
CIF: 15370567, Telefon: 0372 / 777859, Fax: 0234 / 586492,
E-mail: contact@dasbacau.ro       Site: http://www.dasbacau.ro
Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău intenționează să încheie un nou contract de cumpărare a energiei electrice pentru perioada NOIEMBRIE 2023 – NOIEMBRIE 2024, cu posibilitatea de prelungire conform legislației în vigoare.
Dacă sunteți interesați de colaborarea cu instituția noastră și sunteți furnizor de energie electrică ce activează pe piața concurențială, în conținutul ofertei dumneavoastră, vă rugăm să țineți cont de următoarele:
-      Oferta va evidenția prețul de vânzare a energiei electrice, exprimat în lei / KWh.
-      Prețul de vânzare a energiei electrice va rămâne ferm pe toată durata de derulare a contractului – va fi prezentat modelul de contract.
-         Prețul nu va include TVA, accize, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență și valoarea certificatelor vezi și nici alte componente (tarife) reglementate.
  
Mod și Termen de transmitere oferta: Oferta va fi postată în Catalogul Electronic al achizițiilor publice din SICAP, până la data de 16.11.2023, ora 11.00.
Oferta va fi personalizată cu denumirea: ”2023 FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA DAS BACAU”.
 
Alte Precizări:
 
1.   Criteriul de selecție: prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării tuturor specificațiilor tehnice. Dacă sunt 2 sau mai mulți ofertanți cu prețul echivalent cel mai scăzut, vor fi analizate condițiile contractuale cele mai avantajoase – se va prezenta modelul de Contract al furnizorului.
2.   Ofertantul trebuie să dețină Licența de furnizare energie electrică emisă de A.N.R.E. sau echivalent, conform Ordinului A.N.R.E. nr. 12 din 04 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123 / 2012, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data depunerii ofertelor.
3.   Oferta dvs. va cuprinde in mod obligatoriu şi elementele de identificare ale firmei: CUI, reprezentant legal, cont de trezorerie, adresă sediu, telefon, fax;
Plata serviciilor se va efectua în lei, în contul de Trezorerie al Prestatorului, pe baza facturii lunare, în termen de plată de 30 de zile de la data emiterii și înregistrării acesteia la sediul DAS Bacău, în baza confirmării prestării serviciilor de către reprezentanții părților, în conformitate cu Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști şi între aceștia şi autorități contractante.
  
Pentru punctele D.A.S. Bacău avem următorul consum anual estimat:
 

PUNCT DE CONSUM
ID POD
Cod LC
CONSUMUL ANUAL ESTIMAT
(KWh)
Sediu D.A.S. Bacău - strada Ștefan cel Mare nr. 17A
EMO 1819721
CLC: 51932071
30.500
Căsuțele Sociale - strada Salcâmilor nr. 5
EMO 1838900
CLC: 51932106
145.788
Club 60+ - Aleea Ghioceilor nr. 2A
EMO 1804835
CLC: 51932107
3.282
Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale - strada Oituz nr. 74
EMO 1869550
CLC: 51932079
3.715
Centrul de resurse pentru adolescenți - strada Livezilor nr. 4A
EMO 1866432
CLC:51932084
550
Căsuța Armonia - strada Livezilor nr. 1B
EMO 1866459
CLC:51932075
250
Invitația de participare - aici.
Specificațiile tehince pot fi consultate aici.


ANUNŢ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
Servicii psihologice Octombrie - Decembrie 2023 Centrul Comunitar Integrat

Anunțul de atribuire poate fi consultat aici.
Raportul procedurii poate fi consultat aici.ANUNŢ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
Servicii Kinetoterapie / Fizioterapie Octombrie - Decembrie 2023 Centrul Comunitare Integrat

Anunțul de atribuire poate fi consultat aici.
Raportul procedurii poate fi consultat aici.


ERATĂ: Data și ora limită pentru depunerea ofertelor pentru Servicii kinetoterapie / fizioterapie Oct. - Dec. 2023 și pentru Servicii psihologice Oct. - Dec. 2023 este 12.10.2023, ora 14:00 și nu 12.09.2023, așa cum eronat a fosst publicat în anunțul de participare.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
Servicii kinetoterapie / fizioterapie Oct. – Dec. 2023
Beneficiarii Centrului Comunitar Integrat
Din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii kinetoterapie / fizioterapie la sediul prestatorului, destinate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, în interesul persoanelor beneficiare și în vederea creșterii permanente a calității serviciilor oferite, cod CPV: 85142100-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Prin achiziția serviciilor psihologice – în specialitatea psihologie clinică și psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională se urmărește realizarea, prin intermediul unui prestator autorizat și agreat de Colegiul Psihologilor din România, a serviciilor prestate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 53.100 lei total
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat și acreditat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor fizioterapie / kinetoterapie.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 12.10.2023, ora 1400;
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
Servicii psihologice Octombrie – Decembrie 2023
Beneficiarii Centrului Comunitar Integrat
Din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii psihologice – în specialitatea psihologie clinică și psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, la sediul prestatorului, destinate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, în interesul persoanelor beneficiare și în vederea creșterii permanente a calității serviciilor oferite, cod CPV: 85121270-6, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Prin achiziția serviciilor psihologice – în specialitatea psihologie clinică și psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională se urmărește realizarea, prin intermediul unui prestator autorizat și agreat de Colegiul Psihologilor din România, a serviciilor prestate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 57.600 lei total
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat și acreditat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor psihologice.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 12.10.2023, ora 1400;
 Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA DE ACHIZIȚIE
EXCURSIE COPII

1.
   
AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: achizitii@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.     PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura de achiziție, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, în calitate de partener cu FSC și ISJ Bacău în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru o comunitate mai buna” – proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 – Axa Prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, dorește achiziționarea:
   2 buc. - Excursii destinate beneficiarilor din cadrul Centrului de zi ”O Școală pentru toți” din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău - 2 Excursii de 1 zi, pentru 2 grupuri de câte 25 copii + 5 însoțitori, în perioada vacanței de toamnă (respectiv o zi lucrătoare în intervalul 30 octombrie – 3 noiembrie).
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de turism, cod CPV: 63515000-2
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii.
Serviciile necesare sunt următoarele:
- Servicii Transport 2 Excursii – valoare estimată maxim 5.000 lei / excursie cu grup de 25 copii + 5 însoțitori;
- Servicii Masă 2 Excursii – valoare estimată 750 lei (25 lei / 30 participanți) / excursie.
5.    VALOARE ESTIMATĂ: maxim 5.000 lei / excursie cu grup de 25 copii + 5 însoțitori;
  750 lei (25 lei / 30 participanți) / excursie.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Proiectului.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 30 zile;
9.    CERINȚELE MINIME DE CALIFICARE, Licența de transport persoane, Polița de asigurare a autovehiculului / autovehiculelor care va efectua fiecare dintre excursii, certificate valabile de înmatriculare a autovehiculelor care vor efectua cele 2 excursii.
10. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate Servicii de catering / servicii de alimentație / servicii de servire a mesei.
11. PLATA: Datorită constrângerilor financiare și bugetare termenul de plată a facturilor este de 90 de zile de la data emiterii lor. Emiterea Facturilor pentru cele 2 Excursii – pentru cele 2 grupuri de câte 25 copii + 5 însoțitori, va fi făcută după efectuarea excursiilor. Factura va fi însoțită de copie a Licenței de transport persoane, a Poliței de asigurare a autovehiculului care va efectua fiecare dintre excursii, a foii / foilor de parcurs pentru fiecare excursie și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor care vor efectua cele 2 excursii.
12. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău sau prin intermediul e-mail: achizitii@dasbacau.ro;
13. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
14. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
15. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
16. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 13.10.2023, ora 1200;
Vă rugăm să ne prezentați Oferta dumneavoastră defalcat pe:
-      servicii de transport pentru grup de 25 copii + 5 însoțitori / excursie – 2 BUC și
-      serviciile de masă / excursie pentru grup de 25 copii + 5 însoțitori– 2 BUC, variantele de excursie propuse cu obiectivele turistice și data propusă pentru efectuarea celor 2 Excursii.


ANUNȚ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ
06 octombrie 2023 – 31 decembrie 2023
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura s-a desfășurat conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului, zilnic, pentru maxim 100 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 06 octombrie 2023 - 31 decembrie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire.
5.    VALOARE CONTRACT: 239.250 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ” perioada 06 octombrie 2023 - 31 decembrie 2023, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de S.C. MDDD EVENTS S.R.L. Bacău cu prețul de 239.250 lei fără TVA.

Documente atașate:


ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ 06 oct – 31 dec 2023

1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului din municipiul Bacău, zilnic, pentru maxim 100 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 06 octombrie 2023 - 31 decembrie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului)
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 239.424 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate Servicii de catering / servicii de alimentație / servicii de servire a mesei.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro/ - secțiunea Publicitate Anunțuri, pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 26.09.2022, ora 1200;
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CATERING PENTRU BENEFICIARII
CENTRULUI DE ZI ”O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”
 
 
PROIECTUL SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE MAI BUNA, FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 - AXA PRIORITARĂ 5. DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII
 

 
1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3. DENUMIRE SERVICII: Servicii de catering, cod CPV: 55520000-1, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4. TIP CONTRACT: contract de servicii. prestarea serviciilor de preparare, pregătire, amabalare și de livrare a hranei în regim catering pentru beneficiarii mesei la sediul Centrului de zi ”O școală pentru toți, municipiul Bacău, strada Ciprian Porumbescu nr. 5, prin Proiectul „Servicii integrate pentru o comunitate mai buna”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, pentru maxim 50 de beneficiari, în perioada 05 iunie 2023 - 31 decembrie 2023 (în 135 de zile lucrătoare), conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5. VALOARE ESTIMATĂ: 159.836,95 lei fără Tva.
6. SURSA DE FINANȚARE: Contractul de finanțare nerambursabilă POCU/717 /5/1/155871 - în cadrul proiectului Servicii integrate pentru o comunitate mai buna, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII DE CATERING PENTRU BENEFICIARII CENTRULUI DE ZI ”O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de S.C. BIOTA FOOD S.R.L. cu prețul de 136.282.50 lei fără TVA.

Raportul procedurii poate fi vizualizat aici.ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CATERING PENTRU BENEFICIARII
CENTRULUI DE ZI ”O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”
 
 
PROIECTUL SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE MAI BUNA, FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 - AXA PRIORITARĂ 5. DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII
 

 
1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3. DENUMIRE SERVICII: Servicii de catering, cod CPV: 55520000-1, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4. TIP CONTRACT: contract de servicii. prestarea serviciilor de preparare, pregătire, amabalare și de livrare a hranei în regim catering pentru beneficiarii mesei la sediul Centrului de zi ”O școală pentru toți, municipiul Bacău, strada Ciprian Porumbescu nr. 5, prin Proiectul „Servicii integrate pentru o comunitate mai buna”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, pentru maxim 50 de beneficiari, în perioada 05 iunie 2023 - 31 decembrie 2023 (în 135 de zile lucrătoare), conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5. VALOARE ESTIMATĂ: 159.836,95 lei fără Tva.
6. SURSA DE FINANȚARE: Contractul de finanțare nerambursabilă POCU/717 /5/1/155871 - în cadrul proiectului Servicii integrate pentru o comunitate mai buna, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.
7. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate, Servicii de catering / servicii de alimentație / servicii de servire a mesei.
13. Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
14.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
15. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
16. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
18. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
19. MODALITĂȚI DE COMUNICARE: site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html, adresa de e-mail: contact@dasbacau.ro, adresa de email transmisă de Ofertanți.
20. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro/ - secțiunea Publicitate Anunțuri, pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
21. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 23 .05.2023, ora 1200.

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
Care au venituri din pensii de până la 1.800 lei brut / lună
SEMESTRUL I 2023
1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne  (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;
3. DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău” pentru pensionarii care au venituri din pensii de până la 1.800 lei brut / lună, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4. TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 7.273 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 12 aprilie 2023 - 05 mai 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5. VALOARE MAXIMĂ ESTIMATĂ: 50.111 lei fără Tva.
6. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
- Caietul de Sarcini
- Clauze contractuale
- Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor poștale și de curierat, pentru trimiteri cu valoare declarată.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 10.04.2023, ora 09:30;

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.ANUNȚ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
SEMESTRUL I 2023

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura s-a desfășurat conform Normei Procedurale Interne, aprobată prin Decizia Directorului nr. 189 din 01.11.2023 (publicată pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html), pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;

3. DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău” semestrul I 2023, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

4. TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 10.059 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 03 aprilie 2023 - 28 aprilie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).

5. VALOARE ESTIMATĂ: 69.307 lei fără Tva.

6. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.


În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”, semestru I 2023, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. cu prețul de 69.306,51 lei fără TVA.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
SEMESTRUL I 2023

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne  (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;

3. DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău”, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

4. TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 10.059 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 03 aprilie 2023 - 28 aprilie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).

5. VALOARE ESTIMATĂ: 69.307 lei fără Tva.

6. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.

7. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;

9. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.

10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;

11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
- Caietul de Sarcini
- Clauze contractuale
- Formulare

12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor poștale și de curierat, pentru trimiteri cu valoare declarată.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.

14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;

15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;

16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;

17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;

18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;

19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 23.03.2023, ora 1400;

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.ANUNȚ DE ATRIBUIRE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ
 
03 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
 
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului, zilnic, pentru 100 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 03 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 492.608 lei fără Tva.
 
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 
În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ” perioada 03 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de S.C. MDDD EVENTS S.R.L. Bacău cu prețul de 492.429 lei fără TVA.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ
 
03 IANUARIE 2023 – 30 IUNIE 2023
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
 
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului, zilnic, pentru 100 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 03 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 492.608 lei fără Tva.
 
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
 
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
 
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
 
-      Caietul de Sarcini
 
-      Clauze contractuale
 
-      Formulare
 
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate, Servicii de catering / servicii de alimentație / servicii de servire a mesei.
 
13. Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
 
14.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
 
15. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
 
16. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
17. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
18. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
19. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro/ - secțiunea Publicitate Anunțuri, pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
 
20. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 21 .12.2022, ora 1200;
 Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
SEMESTRUL II 2022
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău”, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 13.640 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 04 aprilie 2021 - 28 aprilie 2022, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 90.377 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”, semestru II 2022, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. cu prețul de 90.376,13 lei fără TVA.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
 
SEMESTRUL II 2022
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;
 
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău”, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 13.117 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 05 decembrie 2022 - 28 decembrie 2022, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 90.377 lei fără Tva.
 
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
 
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
 
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
 
-      Caietul de Sarcini
 
-      Clauze contractuale
 
-      Formulare
 
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor poștale și de curierat, pentru trimiteri cu valoare declarată.
 
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
 
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
 
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
 
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
 
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 24.11.2022, ora 1000;
 
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare:


INVITAȚIE DE PARTICIPARE
ACHIZIȚIE DIRECTĂ
 Servicii de analiză demografică, diagnoză socială și analiza de nevoi sociale a populației din Municipiul Bacău
 pentru
 Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Achiziție Directă, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform prevederilor Caietului de Sarcini și a documentației tehnice atașate (formulare și model contract) la Anunțul de publicitate din platforma S.I.C.A.P. și la Invitația de participare la procedură publicată pe site-ul instituției, la adresa: http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
3.      DENUMIRE SERVICII: Servicii de analiză demografică, diagnoză socială și analiza de nevoi sociale a populației din municipiul Bacău, cod CPV: 79315000-5 – Servicii de cercetare socială;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău își propune achiziționarea unui  studiu privind diagnoza socială, analiza de nevoi sociale a populației din Municipiul Bacău, pentru a construi o imagine completă asupra nevoilor locale, actualizarea datelor privind utilizarea și accesul la serviciile și măsurile cu caracter social din Municipiul Bacău, dar mai ales identificarea tipurilor de servicii și măsuri care trebuie extinse sau îmbunătățite, pentru a răspunde nevoilor sociale actuale ale populației.
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 84.034 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 30 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Raport Calitate - Preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestei invitații de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să dovedească existența unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Ofertantul va asigura pentru serviciile din Contract, personal de suport pentru prestarea serviciilor.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău și la adresa de e-mail: achizitii@dasbacau.ro;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 07.11.2022, ora 1000;
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.
 
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv);
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului, zilnic, pentru 100 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 22 august 2022 - 31 decembrie 2022, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 363.264 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate, Servicii de catering / servicii de alimentație / servicii de servire a mesei.
13. Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
14.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
15. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
16. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
17. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
18. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
19. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
20. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 16.08.2022, ora 1000;

 Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din:


Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău publică următoarele anunțuri de atribure:Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău organizează proceduri proprii atribuirea contractelor de:
conform anunțurilor de participare de mai jos.

Răspuns la solicitările de clarificări SERVICII MEDICALE: Solicitarea de servicii este doar pentru punctele 1 – 12. Se vor lua în considerație prevederile din caietul de sarcini.  Punctele 13-15 din formularul de ofertă nu se vor fi ofertate.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
Servicii medicale
 
Beneficiarii Centrului Comunitar Integrat
 
Din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău
   
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv);
  
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii medicale la sediul prestatorului, destinate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, în interesul persoanelor beneficiare și în vederea creșterii permanente a calității serviciilor oferite, cod CPV: 85120000-6, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
  
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Prin achiziția serviciilor medicale se urmărește prestarea, prin intermediul unui prestator autorizat de Colegiul Medicilor din România, a serviciilor medicale beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
  
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 136.000 lei total
 
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
  
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
  
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
 
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat și acreditat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor medicale.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
 
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
 
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
 
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A
 
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 27.07.2022, ora 1400;
  
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

1.Anunț de participare poate fi consultat aici.
2. Caietul de sarcini poate fi consultat aici.
3. Formularele pot fi consultate aici.
4. Clauzele contractuale pot fi consultate aici.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
Servicii kinetoterapie / fizioterapie
 
Beneficiarii Centrului Comunitar Integrat
 
Din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău
   
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv);
 
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii kinetoterapie / fizioterapie la sediul prestatorului, destinate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, în interesul persoanelor beneficiare și în vederea creșterii permanente a calității serviciilor oferite, cod CPV: 85142100-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Prin achiziția serviciilor kinetoterapie / fizioterapie se urmărește realizarea, prin intermediul unui prestator autorizat de Colegiul Fiziokinetoterapeuților din România, a serviciilor prestate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 98.600 lei total
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat și acreditat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor fizioterapie / kinetoterapie.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 27.07.2022, ora 1400;
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

1.Anunț de participare poate fi consultat aici.
2. Caietul de sarcini poate fi consultat aici.
3. Formularele pot fi consultate aici.
4. Clauzele contractuale pot fi consultate aici.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
Servicii psihologice
 
Beneficiarii Centrului Comunitar Integrat
 
Din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău
   
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv);
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii psihologice – în specialitatea psihologie clinică și psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, la sediul prestatorului, destinate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, în interesul persoanelor beneficiare și în vederea creșterii permanente a calității serviciilor oferite, cod CPV: 85121270-6, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Prin achiziția serviciilor psihologice – în specialitatea psihologie clinică și psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională se urmărește realizarea, prin intermediul unui prestator autorizat și agreat de Colegiul Psihologilor din România, a serviciilor prestate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 122.400 lei total
 
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.

7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
 
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat și acreditat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor fizioterapie / kinetoterapie.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
 
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;

19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 27.07.2022, ora 1400;
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

1.Anunț de participare poate fi consultat aici.
2. Caietul de sarcini poate fi consultat aici.
3. Formularele pot fi consultate aici.
4. Clauzele contractuale pot fi consultate aici.
Înapoi la cuprins